Čehoslovačka značenje

Čehoslovačka, država nastala nakon raspada Austro-Ugarske 1918. Obuhvaćala je Češku, Moravsku i Slovačku. Drž. granice utvrđene su i međunarodno priznate mirovnim ugovorima u Versaillesu, Saint-Germain-en-Layeu (1919) i Trianonu (1920). Do 1935. predsj. Č. bio je T. Masaryk. U vanjskoj politici oslanjala se na Francusku s kojom je 1924. sklopila vojni sporazum, a 1921. pristupila je s Rumunjskom i Kraljevinom SHS Maloj Antanti. Unitarnim ustrojem države sve nezadovoljniji postaju Slovaci, a od dolaska Hitlera na vlast u Njemačkoj (1933) i sudetski Nijemci. Nakon okupacije njem. snaga 1938., Č. (bez Sudeta) s Moravskom pretvorena je 1939. u njem. protektorat, dok je Slovačka stekla drž. neovisnost. Tijekom ratnih godina u Londonu je djelovala privremena vlada (E. Beneš) koja je surađivala sa Saveznicima. Po završetku II. svj. rata Č. je uspostavljena kao unitarna država u svojim predratnim granicama. Vlast u zemlji od 1948. u potpunosti su preuzeli komunisti. Pokušaj liberalizacije komun. režima za vrijeme A. Dubčeka 1968. završen je sovj. okupacijom. Potkraj iste godine zemlja je dobila novi ustav po kojem je Č. postala savezna republika koju su sačinjavale Češka (s Moravskom) i Slovačka. Od 1987. Č. zahvaća proces reformi koji 1990. dovodi do višestranačja (»baršunasta revolucija«) i preimenovanja države u Češkoslovačku Federativnu Republiku. 1992. dogovoreno je da se država podijeli na Češku i Slovačku, što je od 1. 1. 1993. i stupilo na snagu (→ Češka; Slovačka).