Carpaccio značenje

Carpaccio, Vittore (1455/56–1525/26), tal. renesansni slikar. Radio velike narativne kompozicije iz života svetaca, za mlet. crkve i bratovštine.