Capidan značenje

Capidan, Theodor (1879–1953), rum. lingvist; proučavao rum.-slav. odnose, objavio kapitalne radove o meglenorumunjskom i arumunjskom jeziku. Arumunji–Arumunjski dijalekt; Meglenorumunji.