Brugmann značenje

Brugmann, Karl (1849–1919), njem. lingvist, indoeuropeist; pokretač i gl. predstavnik mladogramatičarske škole. Osnove poredbene gramatike indoeuropskih jezika.