brom značenje

brom (grč.: smrad) (Br, bromum), halogeni kem. element, at. br. 35, rel. at. masa 79,916, izotopi 79 i 81; tamnosmeđa tekućina, lako hlapi i razvija otrovne crvenosmeđe pare; u prirodi se nalazi samo u spojevima kao pratilac klora. S metalima daje bromide, soli bromovodične kiseline HBr, koji služe u fotografiji i kao sedativi (NaBr, KBr, AgBr).