Bosanski Petrovac značenje

Bosanski Petrovac, gradić na J podnožju Grmeča, Z BiH; 5400 st. Drvna i tekst. ind., preradba plastičnih masa. – Smatra se da je B. P. nastao na području staroga grada Pseta u istoimenoj župi koju spominje Konstantin Porfirogenet. Ondje je u sr. vijeku bila crkva sv. Petra, koja se spominje 1334. kao st. Petri de eodem, što je ujedno i prvi spomen mjesta. Turci su ga zaposjeli dvadesetih god. 16. st. U 18. st. ondje su naseljeni lički Muslimani. Sred. 18. st. organizirana je Petrovačka kapetanija, a od 1869. B. P. je sjedište kadiluka. Dio BiH od 1945.