Blum značenje

Blum, Léon (1872–1950), franc. pisac i političar; vođa Franc. socijalist. stranke od osnutka (1920). Predsj. vlade Nar. fronte 1936–37. i 1938. Zagovarao politiku nemiješanja u španj. građ. rat. U njem. koncentracijskim logorima 1943–45. Ponovno premijer 1946–47. Boljševizam i socijalizam; Po ljudskom mjerilu.