BIPM značenje

BIPM (akr. od franc. Bureau International des Poids et Mesures), Međunar. ured za utege i mjere, osn. 1875. sa sjedištem u Sèvresu kraj Pariza.