biogeografija značenje

biogeografija (grč.), znanost o geogr. raširenosti živog svijeta: biljaka (fitogeografija), životinja (zoogeografija), čovjeka (antropogeografija).