Besarabija značenje

Besarabija, pov.-geogr. područje između Dnjestra, Pruta, ušća Dunava i crnomorske obale. U ← 2. st. naseljena Dačanima, od 107. pod Rimom, 9–11. st. u sastavu Kijevske Rusije, 12–13. pod Galičko-volinskom kneževinom, od 1240. samostalna. Poč. 14. st. pokorio je → Basarab i. Od 1367. ujedinjena s Kneževinom Moldavskom, a 1503–1812. pod Turcima. Pod Rusijom 1812–56; J dio B. pripadao 1856–78. Moldavskoj Kneževini, a 1878–1918. cijela je B. pod Rusijom. Rumunjska je anektirala B. 1918., vratila je SSSR-u 1940., ponovno zaposjela 1941–44. Potom je B. bila u okviru SSSR-a. Danas najvećim dijelom u Republici Moldaviji.