Bernska konvencija. značenje

Bernska konvencija. 1. Međunar. ugovor za zaštitu autorskog prava (1886; mijenjan posljednji put u Bruxellesu 1971). 2. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti eur. flore i faune, ugroženih vrsta i njihovih staništa. Na snazi je od 1982.