Bernini značenje

Bernini, Gian Lorenzo (1598–1680), tal. graditelj, kipar i slikar; gl. predstavnik rim. baroka. Radio grupe u mramoru (Sv. Terezija u ekstazi), fontane, nadgrobne spomenike. Gl. arhitektonsko djelo kolonada ispred crkve sv. Petra u Rimu.