Beccaria značenje

Beccaria, Cesare (1738–94), tal. prosvjetitelj, pravnik; zauzimao se za jednakost svih građana pred zakonom; protivnik smrtne kazne. Načela političke ekonomije.