baterija značenje

baterija (franc.). 1. voj → bitnica. 2. tehn skupina istovrsnih aparata, naročito za proizvodnju elektriciteta (akumulatorskih elemenata, kondenzatora itd.) za automobile, radio-aparate i sl. 3. Džepna el. svjetiljka.