Bareza značenje

Bareza, Nikša (1936), hrv. dirigent međunar. reputacije; cijenjen najviše po interpretacijama opera G. Verdija, R. Wagnera i slav. autora.