bakreno doba značenje

bakreno doba (halkolitik ili eneolitik), prapov. razdoblje, prijelazna faza iz neolitika u brončano doba; drži se da traje od poč. ← 3. tisućljeća do o. ← 1800 (u Europi o. ← 2000. do ← 1800). Karakterizira ga pojava oruđa i oružja od obrađenog bakra; vjerojatno se tada konstituiraju velike etničke skupine u Europi.