Avari značenje

Avari ili Obri, mongolski nomadi sr. Azije, kretanjem prema Zapadu (6. st.) izazvali seobu Huna, Alana i Slavena; u Panoniji organizirali avarsko-slav. plemenski savez; ratovali protiv Franaka, Bavaraca, Langobarda i Romana u Dalmaciji. Potpuno ih uništio Karlo veliki na poč. 9. st.