asocijacija značenje

asocijacija (lat.). 1. Udruženje, udruga, savez; udruživanje, povezivanje. 2. psih pravilno pridruživanje jednih predodžbi (ili dr. svjesnih aktivnosti) drugima, odn. njihovo obnavljanje u svijesti u onakvim vezama (nizovima, sklopovima) u kakvima su nekada doživljene; postoje a. po vremenskom i prostornom susjedstvu (kontigvitetu), po sličnosti, oprjeci, uzročnoj vezi, logičnoj (smislenoj) koordinaciji. 3. mat svojstvo npr. zbrajanja i množenja prema kojemu je rezultat neovisan o načinu grupiranja pribrojnika odnosno faktora: (a + b) + c = a + (b + c); (ab)c = a(bc). 4. bot → fitocenologija. 5. zool udruživanje životinja u veće zajednice, npr. plove (skuše, srdele), jata (vrane, lastavice), krda (sobovi, slonovi). 6. kem okupljanje atoma, molekula ili iona u veće nakupine, asocijate; opaža se u svim trima agregatnim stanjima; npr. polimeri vode u ledu. 7. astr asocijacije zvijezda, nakupine zvijezda istih fizikalnih osobina; vrlo mladi svemirski objekti (nekoliko mil. god.). Najvažnije su a. zvijezda spektralnih klasa O i B te zvijezda vrste T-Tauri; promjera 30–200 pc.