arhiđakon značenje

arhiđakon (grč.), u ranokršć. crkvi, najstariji đakon koji je pomagao biskupu. U sr. vijeku kat. svećenik koji je zamjenjivao biskupa u dijelu dijeceze.