apofonija značenje

apofonija (grč.) (njem. Ablaut), prijevoj, lingvistički naziv za promjenu u vokalizmu riječi (u korijenu, osnovi, sufiksu, nastavku): teći, točiti, tijek, pretakati.