api- značenje

api- (lat. apis: pčela), predmetak u složenicama: koji se odnosi na pčele.