anilidi značenje

anilidi, org. spojevi koji nastaju od anilina djelovanjem org. kiselina, npr. acetanilid.