anglicizam značenje

anglicizam, riječ ili izraz preuzet iz engl. jezika ili načinjen po engl. uzoru; osobina engl. jezika.