amini značenje

amini (lat.), org. spojevi koji se odvode od amonijaka zamjenom jednog (primarni a.), dvaju (sekundarni a.) ili svih triju (tercijarni a.) atoma vodika alkilima, npr. metilamin CH3NH2; niži a. su zapaljivi plinovi, viši tekućine; aromatski a. važni su međuprodukti u proizvodnji bojila (anilin).