amidi značenje

amidi, org. spojevi koji se odvode od amonijaka zamjenom jednog (primarni a.), dvaju (sekundarni a.) ili triju (tercijarni a.) atoma vodika kiselinskim radikalima, npr. acetamid CH3CO · NH2.