alkoholi značenje

alkoholi (arap. preko španj.), org. spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu uz ugljik, ako taj nije član aromatske jezgre; prema broju skupina OH dijele se na jednovalentne, dvovalentne, trovalentne i viševalentne, a prema položaju atoma C na koji su vezane skupine OH, mogu biti primarni, sekundarni i tercijarni. Najpoznatiji je obični a. (etilni a., etanol, žesta, špirit), bezbojna tekućina koja se proizvodi iz škrobnih i šećernih sirovina (krumpira, kukuruza, ječma, voća, šećerne repe, melase) vrenjem s pomoću kvasca (alkoholno vrenje); dobiva se i sintetski iz acetilena ili etilena; služi kao otapalo, za ekstrakciju, dezinfekciju, konzerviranje, priređivanje umjetnih alkoholnih pića i u org. sintezama. Ostali važniji a.: metilni a. (metanol), propilni a., amilni a. i trovalentni glicerol.