alkani značenje

alkani (parafini), alifatski zasićeni ugljikovodici opće formule CnH2n+2; prva su 4 člana homolognog niza plinovi (metan, etan, propan, butan), a. sa 5–15 atoma C su tekućine, a viši su u čvrstom stanju.