aer-, aero značenje

aer-, aero (grč.), predmetak u složenicama: zrako-, zračni.