adaptacija značenje

adaptacija (lat.). 1. Prilagođivanje, preuređenje, preinaka. 2. biol proces prilagođivanja organizma okolini, ili osjetilnih organa na podražaje dužeg trajanja.