Zakon o zajmu i najmu značenje

Zakon o zajmu i najmu (engl. Lend-lease act), zakon što ga je Kongres SAD donio 11. 3. 1941., a na temelju kojega je am. vlada pružala pomoć u hrani, oružju, streljivu i dr. materijalu svim zemljama koje su bile u ratu protiv Njemačke i Italije; vrijednost pomoći dodijeljene do kraja II. svj. rata iznosila je više od 42 mlrd. dolara.