zakon o djelovanju masa značenje

zakon o djelovanju masa, osnovni zakon za reakcije u stanju kem. ravnoteže; omjer proizvoda koncentracija tvari koje međusobno reagiraju (s lijeve strane kem. jednadžbe) i tvari koje nastaju pri reakciji (s desne strane jednadžbe) pri danoj je temperaturi konstantan i naziva se konstanta ravnoteže (K). Zakon su formulirali norv. kemičari C. M. Guldberg i P. Waage 1867.