Zagrebačke punktacije značenje

Zagrebačke punktacije, rezolucija Seljačko-demokr. koalicije od 7. 11. 1932 (gl. ulogu imaju HSS i Samostalna demokr. stranka ] stranka prečanskih Srba), izložena u točkama (»punktima«), kojom koncentrirana opozicija izražava osudu šestosiječanjske diktature i srp. hegemonije, zahtijeva federativno preuređenje države, ističe načelo demokracije, nar. suverenitet i narod kao jedini izvor vlasti te seljaštvo kao temelj organizacije života.