Vukovar značenje

Vukovar, grad i luka na ušću Vuke u Dunav, I Hrvatska; 30 126 st. Dvorac Eltz (18. st., oštećen u Domovinskom ratu), barokne građevine u središtu grada. Tekst. i prehr. industrija. U okolici vinogradarstvo. – pov Područje V. naseljeno od neolitika; srednjovj. županijska utvrda Vukovo (poslije Vukovar); podgrađe se razvija kao trgovište; 1526–1687. pod turskom vlašću; 1745. postao središtem Srijemske županije. U 18. i 19. st. naseljava se znatan broj Nijemaca, Madžara, Židova i dr. (1900. imao je oko 10 400 st.). Tijekom II. svj. rata u sastavu je NDH, a od 1945. dio je SR Hrvatske. Početkom Domovinskoga rata napadale su ga srp. snage (od kraja kolovoza 1991), koje su ga tijekom višemjesečne opsade potpuno razorile (kao i ind. naselje Borovo); okupiran je 18. 11. 1991 (masovne grobnice Ovčara i dr.). Postao je simbol hrv. borbe za nezavisnost. Od poč. 1996. do 15. 1. 1998. bio je pod prijelaznom upravom UN-a (( Erdutski sporazum).