viteški roman značenje

viteški roman, knjiž. žanr u stihu ili prozi, pisan pučkim jezikom (ne latinskim), kojemu su sadržajem zgode iz srednjovj. viteškoga života. U Francuskoj 12. i 13. st. dijeli se (prema J. Bodelu, 13. st.) na tri ciklusa: bretonski, karolinški i klasički; bretonski se bavi zgodama kralja Artura i vitezova Okrugloga stola, u karolinškom se obrađuju podvizi Karla Velikoga i njegovih paladina (chansons de geste), u klasičkom se obrađuju ant. legende izvučene iz grčko-biz. preradbi (Roman o Eneji, Roman o Aleksandru, Roman o Troji i dr.). Ta su se djela prerađivala po cijeloj Europi.