Vinski značenje

Vinski, Zdenko (1913–96), hrv. arheolog; bavio se prapov. i ranosrednjovj. arheologijom. Starosjedioci u Salonitanskoj regiji prema arheolškoj ostavštini predslavenskog supstrata.