Vaillant značenje

Vaillant, André (1890–1977), franc. lingvist, slavist; bavio se slav., općom indoeur. i baltičkom lingvistikom. Poredbena gramatika slavenskih jezika; Priručnik staroslavenskoga jezika.