ušur značenje

ušur (tur. iz arap.). 1. Dio brašna koji pripada mlinaru kao plaća za meljavu; ujam (kajk. mlinščica). 2. Naturalna renta ili porez, dio prihoda sa zemlje.