UNIMARC značenje

UNIMARC (akr. od engl. Universal Machine Readable Catalogue), univerzalni format za strojno čitljivo katalogiziranje sa svrhom bilježenja bibliografskih podataka u strojno čitljivom obliku i omogućivanje njihove razmjene između nacionalnih i međunar. bibliografskih ustanova.