Tsinghai značenje

Tsinghai (pinyin Qinghai) → Ch’inghai