truver značenje

truver (franc.), lirski pjesnik u 12. i 13. st. koji komponira svoja djela na sjevernofranc. jeziku langue d’oïl. USP trubadur.