trozvuk značenje

trozvuk, suzvuk (akord) triju tonova međusobno udaljenih za interval terce (c-e-g). Opseg mu je kvinta (c-g), pa se naziva i kvintakord.