Trianonski mirovni ugovor značenje

Trianonski mirovni ugovor, potpisan 4. 6. 1920. u dvorcu Trianonu (u Versaillesu) između Madžarske i zemalja Antante. Njime je Madžarska izgubila o. 70% teritorija Ugarske. Kraljevini SHS priključeni su dio Banata, Bačke i Baranje te Međimurje i Prekomurje; Rumunjska je dobila Transilvaniju, a Čehoslovačka Slovačku.