Toma Akvinski značenje

Toma Akvinski, sv. (1225–1274), tal. skolastički filozof, teolog i crkv. učitelj. U 18 svezaka svojih djela a osobito u Summa theologiae, dao cjelinu kat. teologije i skolastičke filozofije i sveobuhvatni pregled srednjovj. pogleda Crkve o pravu, moralu, državi, ekonomici, društvenim odnosima. Kao najširi pokušaj prilagođivanjima Aristotelova nauka naučavanju Kat. crkve, Tomina teologija i filozofija postaju vrhuncem skolastičke misli i temeljem kršć. nauka sve do naših dana.