tiocijanati značenje

tiocijanati ili rodanidi, soli tiocijanatne kiseline (HCNS); kalijev tiocijanat KCNS osjetljiv je reagens na Fe3+ ione, a neki alkiltiocijanati dobri su insekticidi.