težina. značenje

težina. 1. Sila kojom tijelo u gravitacijskom polju tlači podlogu ili napinje objesište; t. tijela jednaka je umnošku njegove mase i gravitacijskoga ubrzanja; SI jedinica t. je njutn (N). 2. razg naziv za masu (posebno pri vaganju).