tenzor značenje

tenzor (lat.), mat i fiz veličina koja se mora definirati s više od tri broja, npr. deformacija; usp. skalar, vektor.