talište značenje

talište (točka taljenja), temperatura na kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga stanja u tekuće; karakteristična fizikalna veličina za svaku čistu kem. supstanciju.