suzvuk značenje

suzvuk (akord), glazb istodobno zvučanje triju ili više tonova različite visine. U načelu, visinska je razlika među tonovima terca; s. dobiva naziv prema intervalu između najdubljega i najvišega tona, npr. s. c-e-g sastoji se od terca c-e i e-g, a zove se kvintakord, jer je interval c-g kvinta. U 20. st. neki su skladatelji izgrađivali s. i na temelju kvarte (A. Skrjabin). Učenje o suzvucima zove se harmonija.