suvlasništvo značenje

suvlasništvo, pravo vlasništva više osoba na istoj stvari, kad ona nije podijeljena po fiz. dijelovima; suvlasničkom stvari u cjelini raspolažu svi suvlasnici zajedno; svaki suvlasnik raspolaže slobodno samo svojim suvlasničkim dijelom.