stijene značenje

stijene, agregati čestica koje se sastoje od jednoga ili više minerala; tvore Zemljinu koru; dijele se na eruptivne, sedimentne i metamorfne.